?>
 +34 977 360 588
 info@hotelmasgallau.com
 
 
 

Notes legals

Mas Gallau, propietat de Mas Gallau SA, amb CIF A43016906 i domicili Avda. Vilafortuny, 134, 43850 Cambrils, Tarragona, informa als Usuaris de les pàgines d'Internet de titularitat de Mas Gallau de les condicions d'accés i ús de les mateixes.

1. L'accés i l'ús de la Pàgina web de Mas Gallau quedarà subjecte a les presents condicions generals. La utilització en totes les pàgines web de titularitat de Mas Gallau suposa l'acceptació plena per l'Usuari de totes les Condicions Generals d'Ús vigents en cada moment en què l'usuari accedeixi al mateix.
Mas Gallau es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions d'Ús.

2. Propietat Intel·lectual i Industrial.
Tots els continguts de les pàgines web de Mas Gallau estan sotmesos a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i/o Industrial. Els drets sobre els continguts corresponen a Mas Gallau o a tercers si escau. L'usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre que aquesta còpia sigui exclusivament per al seu ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització per a fins comercials.

3. Responsabilitat dels usuaris per ús i continguts.
L'usuari no podrà en cap cas modificar o suprimir les dades identificatives que existeixin si escau dels drets de Mas Gallau o de tercers. L'usuari únicament podrà accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s'hagin posat a disposició a aquest efecte a la pàgina web de Mas Gallau o s'utilitzin habitualment a Internet amb aquest fi, sempre que no impliquin violació de drets de Propietat Intel·lectual / Industrial o algun tipus de dany per a la pàgina web de Mas Gallau i/o la seva informació o serveis oferts.
L'usuari s'obliga a utilitzar els serveis i les informacions de la pàgina web de Mas Gallau de conformitat amb la Llei, aquestes condicions generals, la moral, els bons costums i l'ordre públic ia fer un ús correcte i lícit dels serveis continguts ia no realitzar les següents activitats: a) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, apologia del terrorisme o contraris als drets humans. b) realitzar actes contraris als drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial dels seus legítims titulars c) provocar danys en els sistemes informàtics de Mas Gallau, dels seus proveïdors o de tercers i/o introduir o difondre virus informàtics, programari nociu o altre tipus de sistemes que puguin causar danys en sistemes informàtics, d) transmetre publicitat o enviament de missatges electrònics no sol·licitats o autoritzats.

4. Renúncies i Limitacions de responsabilitat
Mas Gallau no serà responsable de la informació, els serveis i/o productes oferts i/o prestats per tercers a través de la pàgina web de Mas Gallau ni dels continguts proporcionats per tercers.
Mas Gallau no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés a la pàgina web de Mas Gallau o de l'ús d'informació o aplicacions en ella contingudes.
Mas Gallau no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts a la seva pàgina web, ni serà responsable dels danys directes o indirectes en relació amb l'ús dels continguts de la seva pàgina web.
Mas Gallau no garanteix que els continguts de la seva pàgina siguin aptes o disponibles fora d'Espanya. En el cas que tot o part dels continguts de la pàgina web de Mas Gallau siguin considerats il·legals en països diferents d'Espanya, queda prohibit l'accés als mateixos i la seva utilització pels usuaris, i en el cas que aquest es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, estant aquests obligats al compliment de les lleis nacionals d'aplicació.
L'ús que pugui fer de la informació i continguts que apareixen a la pàgina web de Mas Gallau i/o de l'accés a altres pàgines web de tercers a través de connexions o 'links' que apareixen en la pàgina de Mas Gallau es realitzarà sota l'exclusiva responsabilitat d'aquells que efectuïn aquest tipus d'actes, i no és Mas Gallau responsable en cap cas dels danys o perjudicis que puguin derivar-se d'aquests usos o activitats.

5. General
Mas Gallau es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l'accés a la seva pàgina web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de la pàgina, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització de les mateixa i de les condicions d'accés i ús de la pàgina web de Mas Gallau.
Tota la informació que es rebi en aquesta pàgina web es considerarà cedida a Mas Gallau a títol gratuït.
El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a l'efecte de presentació de reclamacions. Per a això s'han d'adreçar al Departament d'Assessoria Jurídica de Mas Gallau, situada Avda. Vilafortuny, 134, 43850 Cambrils, Tarragona, que indicarà en cada cas els punts a seguir.
Totes les qüestions relatives a la pàgina web de es regeixen per la legislació espanyola i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Tarragona, amb renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre.

Política de Privacitat
Quan una persona es registra a la web de Mas Gallau, les seves dades personals formaran part del fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Mas Gallau sota la seva pròpia responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com tasques d'informació, investigació, estadístiques, formació i comercialització, i la realització d'activitats promocionals i publicitàries tant dels productes, serveis o activitats relacionades amb la companyia.
Mas Gallau podrà cedir aquestes dades personals únicament a les entitats del seu Grup d'empreses amb les finalitats anteriorment indicades.
L'usuari presta el seu consentiment perquè Mas Gallau pugui fer ús de les seves dades de navegació per Internet a fi de remetre, des del navegador i/o el mòdul de programari addicional, a la seva adreça de missatgeria interna, informació i publicitat de Mas Gallau
Mas Gallau informa a l'Usuari sobre la possibilitat que l'assisteix d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per Mas Gallau de conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa de desenvolupament. Aquests drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació podran ser exercitats per l'Usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça Avda. Vilafortuny, 134, 43850 Cambrils, Tarragona. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar la mateixa mitjançant document fefaent.
En tot cas, i en compliment del que estableix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), en el moment de la recollida de dades, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment exprés perquè Mas Gallau pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació i publicitat per mitjà de correu electrònic o mitjans equivalents, com SMS en telèfons mòbils.
Si posteriorment, un Usuari desitja revocar el seu consentiment atorgat per a rebre informació comercial via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà similar o equivalent, podrà comunicar-ho, enviant un correu electrònic a info@hotelmasgallau.com
Mas Gallau es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en cada moment.
Mas Gallau informa que no realitza comprovacions sobre la veracitat de les dades, de manera que s'atindrà, en cada cas, a les dades introduïdes per l'Usuari, siguin veraces o no.

Cookies
Així mateix, Mas Gallau informa als Usuaris de la possible col·locació de 'cookies' al llarg de la navegació a l'ordinador dels Usuaris, de manera que en navegar per les pàgines web, es podria arribar a reconèixer automàticament, entre d'altres, l'adreça IP de l'ordinador dels Usuaris i altres possibles dades de navegació. L'ús de cookies només respon a motius de manteniment de la sessió de navegació. En cap cas emmagatzemen dades de caràcter personal. Si els Usuaris no volguessin admetre la cookie, haurien d'eliminar aquesta possibilitat a les opcions d'Usuari del seu navegador. No obstant això Mas Gallau no es fa responsable de les irregularitats que la no acceptació de cookies puguin generar durant la navegació per les seves pàgines web.

L'última actualització d'aquesta política es va dur a terme el  02/03/2015.


Dades legals
En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (Ley 34/2002 - LSSI-CE) en vigor des del 12 d'octubre de 2002, es posa en coneixement públic la següent informació:

Objecte del web
Presentació d'informació referent a activitats de Mas Gallau i contractació per via electrònica dels serveis oferts.

Responsable de la web
Mas Gallau
Avda. Vilafortuny, 134
43850 Cambrils, Tarragona
NIF A43016906

Contacte
+34 977 360 588
info@hotelmasgallau.com
www.hotelmasgallau.com

Fes la teva reserva:

Seleccioni les dades d'entrada i sortida.


×
Data d'entrada a l'hotel
Data de sortida de l'hotel
Este sitio Web utiliza cookies para ofrecer los servicios. Si navegas, entendemos que aceptas el uso de cookies.  Ver información de cookies » Cerrar (0)